Contact Us

BYI Electronic

Hua Feng Business center A506

Bao An district Xi Xiang Gonghe Industrial road

Shenzhen

518000

China

Email : byipcb@byipcb.com

WhatsApp : +86 1591-4153-155